TENTANG SYARIAT, TAREKAT, HAKIKAT, DAN MAKRIFAT
Dalam SYARIAT ada hijab...
Tidak akan tertembus kecuali oleh HAKIKAT..
Syariat jalannya umat...
untuk berkhidmat pada Yang Maha Kuat...

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh..
Ada yang bertanya tentang apakah yang dimaksudkan dengan Syariat, apa itu Tarikat, dan ada juga yang bertanya tentang Hakikat. Dengan segala keterbatasan, kami mencoba untuk menjelaskannya secara singkat, dengan harapan semoga dapat di pahami. ~ Mohon koreksi.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah,
SYARIAT adalah 'Pandangan Hidup' (syara), 'Pegangan Hidup' (syariah), dan 'Perjuangan Hidup' (manhaj) yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia, agar diketahui, dipatuhi, dan dilaksanakan dlm hidup dan kehidupannya..

SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Seorang muslim yang ISLAM oriented akan selalu setia pada syariat dalam berbagai persoalan hidupnya dengan senantiasa berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Firman Allah SWT:

"Syara'a lakum mina alddiini maa washshaa bihi nuuhan waalladzii awhaynaa ilayka wamaa washshaynaa bihi ibraahiima wamuusaa wa'iisaa an aqiimuu alddiina walaa tatafarraquu fiihi kabura 'alaa almusyrikiina maatad'uuhum ilayhi allaahu yajtabii ilayhi man yasyaau wayahdii ilayhi man yuniibu..."

"(Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama^1341 dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)".(QS Asy-Syura [42]:13) [^ 1341: Yang dimaksud "agama" di sini ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta menta'ati segala perintah dan larangan-Nya.]

Firman-Nya pula:

"Tsumma ja'alnaaka 'alaa syarii'atin mina al-amri faittabi'haa walaa tattabi' ahwaa-a alladziina laa ya'lamuuna..." 

(Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS Al-Jatsiyah [45]:18)

"Wa-anzalnaa ilayka alkitaaba bialhaqqi mushaddiqan limaa bayna yadayhi mina alkitaabi wamuhayminan 'alayhi fauhkum baynahum bimaa anzala allaahu walaa tattabi' ahwaa-ahum 'ammaa jaa-aka mina alhaqqi likullin ja'alnaa minkum syir'atan waminhaajan walaw syaa-a allaahu laja'alakum ummatan waahidatan walaakin liyabluwakum fiimaa aataakum faistabiquu alkhayraati ilaa allaahi marji'ukum jamii'an fayunabbi-ukum bimaa kuntum fiihi takhtalifuuna..." 

(Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian421 terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu422, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (QS Al-Maidah [5]:48).

Dan untuk mengetahui hakikat..makrifat.maka ada baiknya kita pahami dulu istilah2 yang sering dipakai oleh para sufi..

TAK KENAL MAKA TAK SAYANG

HAKIKAT berarti "kebenaran" atau "kenyataan yang sebenarnya", seakar dengan kata al-Haqq, "reality", "Absolut" adalah kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas dari transendensi dan teologis.

Dalam pengertian seperti ini, hakikat merupakan unsur ketiga dlm ilmu tasawuf, yakni:
 • SYARI'AT (hukum yang mengatur), 
 • TAREKAT (suatu jalan atau cara); ~ sebagai suatu tahapan dalam perjalanan spiritual menuju ALLAH Al-HAQQ, 
 • HAKIKAT (Kebenaran yang essensial), dan 
 • MA'RIFAT (mengenal ALLAH dengan sebenar-benarnya, baik Asma, Sifat, maupun Af'al-Nya). 
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 

"Inna haadzaa lahuwa haqqu alyaqiini, fasabbih biismi rabbika al'azhiimi.." 

"Sungguh, yang demikian itu adalah hakikat yang meyakinkan maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Maha Besar." (QS Al-Waqiah [56]: 95-96)

"Fadzaalikumu allaahu rabbukumu alhaqqu famaatsaa ba'da alhaqqi illaa aldhdhalaalu fa-annaa tushrafuuna.." 

"Maka ikutilah DIA Tuhanmu yang hakiki. Tidak ada sesudah kepastian itu melainkan kesesatan. Tetapi bagaimanakah kamu dapat dipalingkan dari kebenaran?" (QS Yunus [10]: 32) 

Ilmu "HAKIKAT" ini termasuk ilmu Maknun (Ilmu yang tersimpan) yang tidak boleh disebarkan kecuali kepada ahlinya karena mengandung unsur yang membahayakan bagi orang awam (kebanyakan), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. berikut ini:

"Saya meriwayatkan dari Rasulullah Saw. dua wadah ilmu: salah satunya telah saya sebarkan kepada kalian, adapun yang kedua seandainya saya sebarkan kepada kalian, niscaya kalian akan mengasah pisau untuk memotong leherku ini (dua wadah itu ialah Syariat dan Hakikat)". 

Al-Ghazali menegaskan bahwa Ilmu HAKIKAT termasuk ilmu rahasia yang kelihatannya bertentangan dengan Ilmu SYARIAT, namun hakekatnya tidaklah bertentangan.

Ilmu ini, yang tidak boleh ditulis dan tidak boleh disebar-luaskan secara umum, tetapi harus disembunyikan kecuali kepada orang-orang yang terpercaya (yang dapat menyimpan amanah), sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ali Zainuddin bin Husein bin Ali bin Abu Thalib.

"Banyak Ilmu bagaikan mutu manikam. Seandainya aku sebar-luaskan, niscaya orang-orang menganggapku termasuk para penyembah berhala, dan banyak tokoh kaum Muslimin menganggap halal darahku hingga mereka menganggap membunuhku itu lebih baik." 

HAKIKAT, juga disebut 'lubb' ("dalam", "saripati", "inti") kaitannya dengan sebuah frase Al-Qur'an (dalam surah Al-Qashash ayat 29, dan ayat-ayat lain).

Sedangkan Ulul Albab adalah orang yang memiliki pengetahuan (yang mendalam), yakni mereka yang memiliki pandangan atau pengertian tentang HAKIKAT. Kaitannya dengan hal ini terdapat pada pepatah Sufi,

"Untuk mencapai Hakikat (inti), Anda harus mampu menghancurkan kulit", yang mengandung pengertian bahwa paham eksoterisme (perwujudan), melampaui batas-batas pemahaman eksoteris, karena esensi melampaui bentuk-bentuk luaran yang mana ia tidak dapat direduksikan kepada bentuk luaran yang bersifat eksoterik.

Lebih lanjut dapat dilihat dari uraian "SYARIAT".

Secara sederhana kita ambil contoh ibadah Shalat yang menjadi inti daripada hakekat hidup kita sekalian, yaitu "Hakekat hidup adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (liya' buduni), sedangkan ibadah yang paling pokok dan utama adalah Shalat!

SHALAT

SYARI'AT-nya adalah memenuhi kewajiban. Sesuai dengan firman-Nya; 

" Inna alshshalaata kaanat 'alaa almu'miniina kitaaban mawquutaan.."

"Bahwa sesungguhnya shalat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang sudah ditentukan." (QS An-Nisaa [4]:103). 

TAREKAT-nya adalah memberi pengaruh pada sikap dan membekas pada perbuatan. 
HAKIKAT-nya adalah zikir kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala. 

Sebagaimana firman-Nya: 

"Innanii anaa allaahu laa ilaaha illaa anaa fau'budnii wa-aqimi alshshalaata lidzikrii.." 

"Sungguh, AKU inilah ALLAH, tiada Tuhan melainkan AKU. Maka sembahlah AKU dan tegakkanlah shalat ini untuk dzikir kepada-KU." (QS Thaha [20]:14) 

MAKRIFAT-nya adalah mi'raj ruhani kehadirat Ilahi. 

"Shalat adalah Mi'raj-nya orang-orang yang beriman." (HR Baihaqi dan Muslim)

Seperti telah disinggung pada awal tulisan ini, dimana diuraikan bahwa:

SYARIAT adalah 'Pandangan Hidup' (syara), 'Pegangan Hidup' (syariah), dan 'Perjuangan Hidup' (manhaj) yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia, agar diketahui, dipatuhi, dan dilaksanakan dalam hidup dan kehidupannya.. 

Sebagai PANDANGAN HIDUP, seorang muslim yang ISLAM oriented akan selalu setia pada syariat dalam berbagai persoalan hidupnya dengan senantiasa berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah (QS Asy-Syura:13, Al-Jatsiyah:18, QS Al-Maidah:48). 

Sebagai PEGANGAN HIDUP, SYARI'AT diturunkan ALLAH Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini dengan Ilmu-Nya yang tak terbatas. Oleh karena itu, SYARIAT bersifat UNIVERSAL. 

Kemudian, DIA mengutus Rasulullah SAW. sebagai RAHMATAN LIL ALAMIIN yang memberlakukan Syariat sampai akhir zaman. (Lihat QS Al-Furqan:1; dan QS Al-Anbiya:107). 
Sebagai PERJUANGAN HIDUP, Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad sebagai sumber syariat meliputi: 

(1) Prinsip Dasar (Iman/Aqidah/Islam /Ibadah, dan Ikhsan/Akhlak) dan
(2) Norma-norma Hukum Islam.

Menurut Syaikh Athaillah As-Sakandary dan para sufi, bhw amal perbuatan terdiri atas tiga bagian, yaitu: Amal Syariat; ~ Amal Tarekat, dan ~ Amal Hakikat; atau... 
 • Amal Islam, Amal Iman, dan Amal Ihsan; ATAU.. 
 • Amal Ibadah, Amal Ubudiyyah, dan Amal Ubudah; ATAU.. 
 • Amal Ahli Bidayah (tahap pemula); Amal ahli Wasat (tahap pertengahan), dan Amal Ahli Nihayah (tahap akhir). 

 1. SYARIAT untuk memperbaiki 'zawahir' atau 'zawarih' (anggota badan),
 2. TARIKAT untuk memperbaiki 'dhamir' (hati); dan
 3. HAKIKAT untuk memperbaiki 'sarair' (ruh).

Memperbaiki zahir (anggota badan) dgn tiga perkara pula yaitu: 
 • Ikhlas 
 • Sidq (jujur), dan 
 • Tumaninah (ketenangan). 

Dan, memperbaiki 'Ruh' juga dengan tiga perkara, yaitu; 
 1. Muraqabah (waspada/merasa di awasi/seolah-olah melihat ALLAH Subhanahu wa Ta'ala), 
 2. Musyahadah (menyaksikan Asma, Sifat, dan Afal Alllah Subhanahu wa Ta'ala.), dan, 
 3. Makrifat (mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.) 

Atau ...
 • Memperbaiki Zahir (anggota badan) yaitu dgn 'menjauhi larangan Allah Swt.dan mengikuti perintah-Nya. 
 • Memperbaiki Hati yaitu dgn menjauhi sifat2 tercela dan menghiasinya dgn sifat2 utama..Dan,.. 
 • Memperbaiki Ruh yaitu dgn menghinakannya dan menundukkannya shgga menjadi terdidik adab,tawaduk, dan berbudi.. 

Ahli Syariat ialah orang yang melaksanakan amal ibadah 'litalabil ujur' (karena mengharapkan upah atau pahala dari Allah Swt.). 

Ahli Tarekat masih dalam perjalanan antara syariat dan hakikat. Sedangkan ahli Hakikat ialah orang-orang yang melaksanakan 'ibadah' (pengabdian kepada Allah Swt.) semata-mata karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. (ikhlas), disertai dgn rasa 'khawf' (takut/gentar), 'raja' (harap), 'mahabbah' (cinta) dst. 

Syaikh Athaillah As-Sakandariyah berkata;

"Orang yang telah sampai pada Hakikat Islam, maka ia tidak kuasa menghindari melaksanakan Syariat; 

Orang yang telah sampai pada Hakikat Iman, maka ia tidak kuasa berpaling kepada amal perbuatan atas dasar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala (riya); 

Dan, orang yang telah sampai pada Hakikat Ihsan, maka ia tidak kuasa berpaling kepada segala apapun selain Allah Swt." 

Menurut Syaikh Ali bin al-Haitamy r.a.,

"Syariat ialah apa yang berkaitan dengan 'taklif' (pembebanan suatu ibadah), sedangkan Hakikat ialah apa yang dapat menghasilkan 'pengenalan kepada Allah'. Syariat dikuatkan oleh Hakikat, dan hakikat terikat pada Syariat. 

Syariat adalah sebagai wujud perbuatan Allah Swt., dan melaksanakannya dengan syarat disertai ilmu melalui perantaraan para Rasul, sedangkan Hakikat ialah 'menyaksikan hal ihwal mengenal Allah Swt. dan menyerahkan segala sesuatunya kepada-Nya tanpa ada perantaraan". 

Syaikh al-Arif Billah Sayyid Ibrahim ad-Dasuqi al-Quraisy r.a., berkata:

"Syariat adalah POKOK, sedangkan Hakikat adalah CABANG. Syariat mengandung segala ilmu yang disyariatkan, sedangkan Hakikat mengandung segala ilmu yang tersembunyi, dan seluruh maqam (kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala) bertingkat-tingkat di dalam keduanya". 

"Syariat itu Pohon dan Hakikat itu Buahnya." 

"Ahli Syariat akan batal shalatnya dengan bacaan yang buruk, sedangkan ahli Hakikat akan batal shalatnya dengan akhlak yang buruk.~ Jadi apabila di dalam bathinnya terdapat kedengkian atau iri hati, buruk sangka kepada seseorang, mencintai dunia, shalatnya batal. 

Karena sesungguhnya pemilik akhlak buruk itu berada pada hijab (terhalang) dari menyaksikan keagungan Allah Swt di dalam shalat. Dan orang yang hatinya terhijab maka ia tidak shalat, karrna sesungguhnya shalat adalah sebuah hubungan dengan Allah Swt.".

Seorang Sufi bersyair:


Dalam Syariat Ada hijab
Tidak akan tertembus kecuali oleh Hakikat 
Syariat jalannya umat 
Untuk khidmat pada Yang Maha Kuat

Sedang Hakikat ada syariat yang samar bagi umat
Hingga disangka sesat,  
Padahal jalan yang selamat 
Syariat adalah awalan 

Hakikat bukan akhiran 

Karena pada hakikat terdapat syariat 

Yang berbeda dengan syariat awalan, 
Pada khidmat umat 

Padahal pada tiap ayat
Ada makna yang tersirat dan tersurat 
Adalah sabda Rasul berpendapat 
Maka apakah mereka tidak melihat? 

Pada tiap-tiap umat ada syariat 
Begitulah ayat berpendapat 
Apakah mereka tidk melihat? 
Maka Hakikat dalah Syariat 

Yang berasal dari syariat umat 
Sedangkan dia berpijak 
Maka bagaimanakah Hakikat dikatakan sesat? 
Sedangkan dia berpijak pada syariat 

Yang dibawa oleh Rasul yang mulia 
Sebagai amanat 
Tetapi Allah mempunyai pendapat 
Siapakah para hamba yang mendapat hidayah 

Untuk dapat mengenal hakikat 
Maka siapa yang menolaknya 
Berarti melepaskan hidayah 

Karena mencapai makrifat adalah dengan syariat 
Yang terususun dengan hakikat 
Maka syariat dan hakikat adalah syariat-Nya 
Apakah mereka tidak melihat?
Segala puji hanya bagi Allah 'Azza wa Jalla semata.., dan Shalawat dan Sallam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam beserta ahlul baitnya, para sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.-

Wassalam

Saya hanya insan fakir yang sadar bahwa pada hakekatnya hidup ini hanya kesenangan semu. Di hari tua seperti sekarang ini, saya ingin agar sisa hidup ini menjadi lebih punya arti, dan melalui media ini berharap semoga dapat sekedar berbagi dengan sesama insan pencari ridha Allah Subhanahu Wata'ala. Semoga bermanfaat!
Selanjutnya
« Prev Post
Sebelumnya
Next Post »
42 Komentar
avatar

Saudaraku anda kembali kemana ?.....

Assalamu’alaikum .......Wr. Wb. Innalillahi wainnalillahi roji’un. artinya Datang dari Allah Kembali kepada Allah. Apakah sudah sesuai peryataan kita dengan kenyataan ?
Kalau kita kembali kepada Allah berati kita kembali kepada Nama karena Allah itu adalah nama dari 99 asmaul husna yang dipilih oleh ahli sunnah wal jamaah dan ulama kenamaan untuk menyampaikan kebaikan dimuka bumi ini. “, Ada juga yang mengatakan kembali pada pemiliknya, Pertayaan saya = bagaimana kita bisa dikatakan kembali sedangkan kita tidak mengetahui yang punya nama ?......Kalau kita ingin kembali kepada YANG PUNYA NAMA tentunya kita MA’RIFATULLAH artinya mengetahui atau mengenal yang punya nama. Karna setiap nama pasti ada yang punya nama. Kemudian apa bila umat muslimin dan muslimat kalau sudah menghembuskan napas terakhir maka jenajah tersebut di mandikan,dikapani,disholatkan dan dikuburkan. Setelah jenajah berada dialam Kubur menurut sunnah Rasulullah dibacakan talkin , karena malaikat munkar dan nangkir akan menanyakan sesuatu kepada kita . Kemudian para ulama,ustad dan pemuka agama membacakan talkin, jika 2 orang malaikat munkar dan nangkir datang kepadamu maka jawablah dengan tegas : pertama Siapa Tuhanmu ? kedua siapa Nabimu? ketiga apa Agamamu dan seterusnya...., dari pembacaan talkin tersebut TIDAK ADA pertanyaan : , “sudah berapa kali kamu juara MTQ, “Sudah berapa banyak Djikir ,sholat,puasa,zakat,haji kamu, sudah berapa banyak dakwah yang kamu kerjakan atau sudah berapa tahun kamu belajar disaudi arabia /mesir/irak atau sudah berapa tahun kamu dipondok dipasantren ?.......TETAPI YANG DITANYAKAN PERTAMA SIAPA TUHANMU? lalu Kita disuruh menjawab Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Kemudian Kalau Malaikat itu bertanya Allah itu siapa dan dimana , apa yang akan kita jawab ......Nah! dengan masalah seperti ini apakah kita tidak takut dengan besi panas menyala yang dibawa malaikat ?......Apakah kita tidak takut dengan azab kubur yang sangat dahsyat ?....Kami mohon ma’af jIka ada kata- kata kami yang kurang berkenan di hati pembaca,tidak ada maksud untuk menggurui, tetapi karna cinta kami kepada Allah dan cinta kami kepada kaum muslimin dan muslimat, semoga kita selamat dunia akhirat.
Wass........wr.wb.

Balas
avatar

Subhanallah...Jazakallah khairan katsiran..

Sdrku akhi Junaidi fillah, sungguh komen yang menggugah jiwa dan yg patut direnungkan dengan serius.Terima kasih atas pencerahannya..sungguh bermanfaat adanya..

Semoga dengan sharing ini..., Allah Yang Maha Pengasih akan selalu mencurahkan rahmat kasihsayang-Nya bagi antum serta bagi kita sekalian.., disertai dengan kucuran nikmat karunia-Nya yang berlimpah serta barokah... Amiin Yaa Arhamarrahimiin...


Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh..

Balas
avatar

gt ya.....knapa......islam kayak di bikin kasta2 gt??

Balas
avatar

Kang junaidi...,, Apa mksud antum mmprtnykan hal yg sperti itu?? Ingin mnggugah semngt mngenal tuhan atau ingin mnggugah smngt mengenal pemikiran antum??
Antum itu brtnya atau antum mngutarakan?? Atau antum malas menuliskan hidayah kebenaran....
Mudkin.. Itu ilmu hakikat (tak smbrang orng mnrima dg ksmaan pmikiran kita) hrus bnr2 ada justif dg orng yg mau kita sampaikan,, agar ke hilafan brfikir itu bs di minimkan. skerdar saran klo antum membuka wadah tutup pula wadah itu.. Biar tau apakah isi dari wadah jika dibuka, dan bagaima jika wadah itu ditutup..!!!
AFwan wa syukron jazakumullah... Ahsanal jaza..

Balas
avatar

Kang_junaidi...,, Apa mksud antum mmprtnykan hal yg sperti itu?? Ingin mnggugah semngt mngenal tuhan atau ingin mnggugah smngt mengenal pemikiran antum??
Antum itu brtnya atau antum mngutarakan?? Atau antum malas menuliskan hidayah kebenaran....
Mudkin.. Itu ilmu hakikat (tak smbrang orng mnrima dg ksmaan pmikiran kita) hrus bnr2 ada justif dg orng yg mau kita sampaikan,, agar ke hilafan brfikir itu bs di minimkan. skerdar saran klo antum membuka wadah tutup pula wadah itu.. Biar tau apakah isi dari wadah jika dibuka, dan bagaima jika wadah itu ditutup..!!!
AFwan wa syukron jazakumullah... Ahsanal jaza..

Balas
avatar

dimana imammu dan di mana mammumu......carilah saudaraku sesungguhnya ialah yg maha benar

Balas
avatar

Smoga kita diselamatkan Allah SWT....aamiin.

Balas
avatar

apapun yang kalian katakan semua itu adalah semua benar....

Balas
avatar

tentu ada perbedaan antara :
1. Benar
2. Kebenaran
3. Yang Sebenarnya/yang sesungguhnya
4. Semua Benar
bagaimana pendapat anda tentang perbedaan tsb diatas....bisakah anda jelaskan???? mohon masukannya....trims...

Balas
avatar

Kenapa kita harus takut menyampaikan kebenaran,
Allah tidak akan menguji seseorang kalau tidak sesuai dengan kemampuannya, kemudian pada surah Azzariyat 21, Aku ada pada dirimu, mengapa kamu tidak memperhatikan, mengenal, mengetahui aku Kata Allah. dari ayat tersebut agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat yang pertama masuk khubur. yaitu siapa Tuhan mu......

Balas
avatar

kalau kita belajar syari,at dan torikat saja, saya merasa kawatir samapai inna lillalhi wainnalillahi roji'un belum tentu selesai, karna jutaan hadis, belum lagi menurut riwayat yang satu dan yang lain , nanti keburu mati.cobalah mengenal Tuhan kita dulu baru beribadah, karna ma'rifatullah itu yang menyempurnakan syari,at torikat, hakikat , agar menjadi satu cinta yang esa meliputi semesta Allam

Balas
avatar

mas junaidi ini sok tau,blm tentu yg ditanya di dlm kubur yg ada di talkin itu brow...

Balas
avatar

kayak gitu aja repoooot.........

Balas
avatar

percaya atau tidak , terserah sama abang semua, nanti diakhirat Allah akan menghakimi segala perbuatan maupun ucapan kita semua

Balas
avatar

menaggapi pertanyaan saudara masalah benar,kebenaran, sebenarnya atau sesungguhnya dan semua benar, yaitu apabila perkataan dakwah itu petama ada di Alqur'an, kedua ada di hadis qudsi, ketiga ada Ijma' para ulama kenamaan, keempat kias = kalau udah demikian tidak diragukan lagi tentang wajib umat islam mengenal Allah, atau mengetahui Tuhan Kita. untuk apalagi dibahas, kalau orang itu punya akal yang sehat.

Balas
avatar

salam buat saudara muslim semuanya..

sejak sepeninggal Rasulullah Muhammad swa maka ibadah keislaman dilanjutkan oleh para sahabat beliau yg dikenal khalifah rasulullah. Abu bakar, Umar, Usman dan ali karamallah wajhahu.

Yakinlah saudara ku bahwa keempat sahabat beliau menyampaikan risalah sesuai yang di tugaskan oleh Nabi Muhammad dan itulah sebabnya knp selanjutnya kdg terdapat sedikit perbedaan dalm syariat maupun dalam hakekatnya. Namun percayalah sepanjang masih diajarkan oleh murid nya turun temurun hingga saat ini dan tidak terputus maka jalan ibadah itu tergolong ibadah yg sah di mata Allah. ( MUTTABARAH).

Maka selamatlah kita menghadap Allah swt. Namun Tentu syaratnya tetap berpasangan antara SYARIAT DAN HAKIKAT. salah satu tidak di jalankan maka tetap dihitung NOL oleh ALLAH.

Maka daripada memperdebatkan antara status syariat ataw hakekakt maka lebih baik jangan pernah tinggalkan salah satunya. sebab hanya itulah satu satunya jalan keselamatan bertemu dg ALlah.

terima kasih semoga tanggapan ini bermanfaat..
wassalam

Balas
avatar

assalammualaikum.......kalau kita sudah mengenalNya didunia maka kita tdk akan buta diakhirat kelak. jika sudah kenal apa perlu adanya pertanyaan lagi. siapa aku dan siapa kamu............padahah satu jua adanya.............kenalah dirimu sebaik-baiknya. baru kamu bisa mengenal Nya. Jika kamu sudah kenal Dia maka selamatlah jasat dan ruhmu.............

Balas
avatar

kalau hanya kenal belum berarti cinta. tetapi kalau cinta lebih dari kenal

Balas
avatar

Allah itu cuma nama
Diambil dari asmaul husna
Barang siapa menyembah nama
Akan sesat selama-lamanya

Balas
avatar

Assalamu'alaikum ww,
Bagi antum yang tertarik untuk melanjutkan :
"tukar pendapat" perihal di atas, dengan ini diberitahukan bahwa rekaman seluruh komentar di atas sudah kami salin ulang dan pindahkan ke halaman FORUM KOMUNIKASI AS SUNNAH dengan topik yang sama.

Dengan demikian, agar bahasan tentang topik menarik ini menjadi bermanfaat bagi lebih banyak pembaca, maka selanjutnya kami anjurkan untuk diteruskan di halaman tsb.

Demikian untuk dimaklumi.
Terima kasih.
Wassalam.

Balas
avatar

Fana. Dng baka

Balas
avatar

( QS. Asy- Samsi 8 ), PA, ALHAMAHA PUJURAHA WATAKWAHA = maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. kalau menyembah nama Allah tidak kenal punya nama berarti fasik (SESAT )

Balas
avatar

( Qs Al-Munafiqun 9 ). Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.

Balas
avatar

Rasulullah Berkata : Man aroda ayak lama man jilatahu indallah pal yan jur kaipaman Jilatullah ta’ala min qolbi. Paindallah ha ta’ala yun jilul abda hai su, an jalahul abdu minnafsih : Barang siapa hendak mengetahui kedudukannya atau martabat disisi Allah maka tengoklah hati kita, bagaimana kedudukan Allah dihati kita, apabila kedudukan Allah nomor satu di hati kita, kitapun disisi Allah nomor satu.

Balas
avatar

QS.ALKIYAMAH 7 ) PA, IJA BARIKAL BASAR. Maka apabila mata terbelalak (ketakutan) saat Mati itu bakalan sengsara diakhirat

Balas
avatar

QS.Faathir 11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani , kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan).Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

Balas
avatar

pasang banyak-banyak gambarnya

Balas
avatar

Astaghfirullah....adanya tercipta pasti ada penciptanya

Balas
avatar

Artikelnya sangat bermanfaat. Sebagai kelengkapan dan kenyamanan dalam menunaikan ibadah, kami menawarkan MUKENA yang nyaman untuk anda gunakan.

Balas
avatar

pak junedi di bali@ AstaghfiruLLAH... tobat pak jgn nipu n jgn menyesatkan umat!!!..klo mau kaya ya berdoa n berusaha bkn melakukan penyugihan!...

gw tau bnyk yg mengaku2 kiai ato ustad yg bs bgni n bs bgtu pdhl smua bohong! skrg klo si soleh pati itu bs membuat org jd kaya knp dia sndri msh cari uang dr cara ky gtu! brarti dia sndri msh blm kaya!...skali lg tobat pak! penyugihan itu haram hukumnya krn erat kaitannya dgn musyrik! n RasuluLLAH Saw ga prnh mengajarkannya!!! ALLAHU Alam

Balas
avatar

Semua perbuatan akan dipertanggung jawabkan, ketahuilah allah maha mengetahui dan maha bijaksana, percaya atau tidah itu adalah hak pribadi, keluarlah dari jalur agama jika memang tak iman

Balas
avatar

Semua perbuatan akan dipertanggung jawabkan, ketahuilah allah maha mengetahui dan maha bijaksana, percaya atau tidah itu adalah hak pribadi, keluarlah dari jalur agama jika memang tak iman

Balas
avatar

Jawabannya banyak ayat di alquran yang menjelaskan tentang Alloh dan juga ada dimana.

Balas
avatar

Sesungguhnya aku lebih dekat dari urat lehermu

Balas
avatar

Sesungguhnya aku lebih dekat dari urat lehermu

Balas
avatar

Sesungguhnya aku lebih dekat dari urat lehermu

Balas
avatar

Sesungguhnya aku lebih dekat dari urat lehermu

Balas
avatar

Maqolah imam syafi'i " jangan berdebat dengan orang bodoh " al faqir abu ayyubi

Balas